Skorzystaj z darmowej dostawy kurierem!

Wszystkie kategorie

 • Wszystkie kategorie
 • Podnóżki i stoliki
 • Pufy dla dzieci i młodzieży
 • Fotele, pufy i siedziska
 • Leżanki
 • Sofy
 • Na taras i do ogrodu
 • Zestawy
 • Pufy z logo

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” oraz jest realizacją obowiązku informacyjnego przez sklep internetowy prowadzony w domenie www.puszku.pl (zwanym dalej Sklepem). Po RB Sp. z o.o., pl. Solny 16, 50-062 Wrocław, REGON: 022406682, NIP: 8971798938 (zwany dalej Sklepem) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Sklepu.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe które zostawiasz w sklepie internetowym www.puszku.pl jest RB Sp. z o.o., pl. Solny 16, 50-062 Wrocław, REGON: 022406682, NIP: 8971798938 (zwany dalej Sklepem).

Jak się z nami kontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Adres e-mail: sklep@puszku.pl

Adres pocztowy: RB Sp. z o.o., pl. Solny 16, 50-062 Wrocław, REGON: 022406682, NIP: 8971798938

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia, podczas rejestracji konta i wraz z dokonywanymi z nami transakcjami.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sklep?

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do:

 • Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedawane w Sklepie;
 • Realizacji zawartej z Tobą Umowy sprzedaży;
 • Obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • Kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe, w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, którym jest:

 • Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.puszku.pl.
 • Dopasowanie reklam zgodnie z przeglądanymi przez Ciebie uprzednio treściami, dopasowania ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu na podstawie Twojej aktywności na www.puszku.pl.
 • Zapewnienia obsługi usług płatniczych.
 • Zapewniania bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania wewnętrznych zasad Sklepu, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.
 • Monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, m. in. poprzez poszukiwanie słów kluczowych, prowadzenia badań i analiz m. in. pod kątem funkcjonalności www.puszku.pl, poprawy działania usług, szacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.
 • Obsługą Twoich próśb, zgłoszeń, żądań w szczególności, lecz nie tylko składanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one wprost związane z wykonaniem umowy.
 • Organizacją programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych w których możesz wziąć udział.
 • Windykacją należności, prowadzeniem postępowań sądowych, itp.
 • Prowadzeniem analiz statystycznych.
 • Dla celów archiwizacji i rozliczalności.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • Zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
 • Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail i telefon.
 • Prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług bądź towarów osób trzecich.
 • Organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.


Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Zbieranie Twoich danych w dziennikach systemowych

Dzienniki systemowe - to wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika. 

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Sklep przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Sklepu przez użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki. 

W trakcie świadczenia usług na rzecz użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Sklep za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Co to jest "cookie"?

Plik „cookie” - jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Gdy użytkownik odwiedza Sklep ponownie, dzięki plikowi „cookie” przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez Sklep. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że taki plik został przesłany. Użytkownik Sklepu może wyrazić zgodę na korzystanie z plików „cookie”. Bez nich, niektóre funkcje lub usługi Sklepu mogą jednak nie działać poprawnie.

Dane zgromadzone w Sklepie zgromadzone są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sklep. Sklep dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych użytkowników Sklepu uprawnieni są wyłącznie sami użytkownicy, Sprzedawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie w celach statystycznych.

Inne

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie. 

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Od użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu wymagamy podania danych osobowych, obejmujących w szczególności:

 • imię, nazwisko,
 • adres, adres do wysyłki,
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu,

a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych także:

 • nazwy firmy,
 • numeru NIP.

Dane te mogą zostać zebrane, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. W/w dane zostają przez nas zebrane w celu świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych lub podasz nieprawidłowe dane, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych min. ze względów podatkowych i rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Możemy również zwracać się do użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu z prośbą o dobrowolne podanie danych osobowych, obejmujących w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w celach marketingowych. Cele te mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w tym zakresie może być cofnięta w każdej chwili.

Administrator danych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

Jakie są Twoje prawa?

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Sprzedawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, prawo do ich przenoszenia, do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz również prawo - w związku z przetwarzaniem Twoich danych – wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres dla doręczeń GIODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Powierzenie Twoich danych – czyli komu udostępniamy Twoje dane?

Administrator danych osobowych powierza Twoje dane osobowe innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Sklepem, dostawą towaru, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe udostępniamy także podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe i audytowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Możemy również przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz po jej zakończeniu w następujących celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych;
 • dochodzeniem roszczeń w związku z wykonaniem umowy;
 • obroną przed roszczeniami w związku z zawartą umową;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwalnych;
 • maksymalnie przez 10 lat od zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród.

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia.

Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie)?

Tak. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób wpływać na Twoją sytuację - zbierane w ten sposób dane wykorzystujemy do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności Twoich preferencji i zainteresowań.

Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”. 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep puszku.pl


Nowości